+359 899-247487

Правила и условия за доставка

1. Дефиниции
В това споразумение
"доставчик" означава "Айриус България" ООД.
"ние" означава "Айриус България" ООД.
"Купувач" означава купувачът на стоките.
"Вие" означава купувачът на стоките.
"Превозвач" означава всяко лице или бизнес, договорени от нас да превозват стоки от нас до Вас, независимо дали са от разстояние или част от него.
"Стоки" означава всички стоки, които предлагаме за продажба.
"Писмени материали" означава всеки информационен материал, публикуван от нас на какъвто и да е носител с цел предоставяне на информация на нашите клиенти или потенциални клиенти.

2. Нашият договор с вас
2.1. Ние ще приемем Вашата поръчка с писмо, по факс или чрез потвърждение по електронна поща. Нашето потвърждение на поръчката ще потвърди подробности за вашата покупка, условия на плащане и прогнозни дати на доставка
2.2. възможно е цената да се е увеличила от тази, публикувана в писмения материал.
2.3. Всички описания, теглилки и размери на Стоките са тези на оригиналните производители и не можете да разчитате на тяхната точност. Съответно, всяко такова описание не е част от настоящото споразумение.
2.4. Ако не разполагаме със стоките, които поръчвате, на склад, ще Ви предложим алтернативи, преди да изпратим поръчката Ви. Ако това се случи, можете:
2.4.1. да приемем алтернативите, които предлагаме;
2.4.2. да анулирате поръчката си
2.4.3. оставете поръчката валидна, но ни кажете да пропуснем изчерпания артикул.
2.5. Стоките са на Ваш риск от момента, в който бъдат доставени от нашия превозвач или взети от Вашия превозвач от нашия склад.
2.6. ние запазваме пълната собственост върху стоките, докато не платите за тези стоки изцяло. Правото на собственост се запазва и в случай на неплащане ние ще направим това, което искаме с тези стоки във връзка с тяхното бъдеще. Ако плащането не бъде извършено, ние си запазваме правото да вземем стоките от местоназначението им (т.е. от вашия клиент, ако е приложимо)

3. Цена и плащане
3.1 Както е определено във фактурата.
3.2. Вие ще заплатите всички суми, дължими към нас по тези условия, по посочените начини без прихващане, приспадане или насрещен иск.
3.3. Дистрибуторът ще заплати всички поръчки в пълен размер, преди всички поръчки да бъдат предоставени на спедитора на дистрибутора. Всички плащания се извършват по банкова сметка, посочена от Дружеството.

4. Държавите-членки гарантират, Информация, която ни предоставяте
4.1. Вие се съгласявате, че сте предоставили и ще продължите да предоставяте точна, актуална и пълна информация за себе си.
4.2. Ще положим разумни усилия, за да отговорим на всяка точка на недоволство от Вас, при условие че се свържете с нас в рамките на три месеца от покупката.

5. Доставка
5.1. Доставките ще се извършват от превозвача до адреса, посочен в поръчката. Трябва да се уверите, че някой присъства, за да приеме доставката.
5.2. Можем да доставим стоките на части, ако стоките не са налични едновременно за доставка.

6. Данъци, мита и ограничения при внос
6.1. Ние не познаваме и не носим отговорност за законите във вашата страна на пребиваване (извън ЕС).
6.2. Вие носите отговорност за закупуването на стоки, които сте законно в състояние да внесете, и за плащането на
Вносни мита и такси от всякакъв вид, налагани във вашата страна на пребиваване (входни такси на ЕС, плащани от доставчика, когато стоките пристигат в ЕС).

7. Отказ от отговорност
7.1. Можем да правим подобрения или промени в нашите писмени материали или в която и да е от Стоките, по всяко време и без предизвестие.
7.2. Уведомяваме Ви, че писмените материали могат да включват технически неточности или печатни грешки.
7.3. Ние не носим отговорност при никакви обстоятелства за специални, косвени или последващи загуби или каквито и да било щети, произтичащи от загуба на употреба, загуба на данни или загуба на приходи или печалби, независимо дали при действие по договор, небрежност или по друг начин, произтичащи от или във връзка с използването на нашия уеб сайт или закупуването на стоки.
7.4. С изключение на иск за телесна повреда, при всеки иск срещу нас нашата отговорност е ограничена до стойността на стоките, които сте закупили в договора, който е предмет на спора.

8. Обезщетение
Вие се съгласявате да ни обезщетите срещу всеки иск или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи по какъвто и да е начин от използването на стоки от Ваша страна или от нарушаването от Ваша страна на интелектуална собственост или друго право на което и да е лице.

9. Договорни ограничения
Когато предоставяме стоки без конкретна такса, тогава те (или те) се считат за предоставени безплатно и не са свързани с друга услуга, за която се начислява такса. Съответно, няма договорно или друго задължение за нас по отношение на такива стоки или услуги.

10. Права на трети лица
Нищо в настоящото споразумение не предоставя на трети страни каквито и да било облаги съгласно разпоредбите на Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г.

11. Делимост
Ако някое от тези условия по всяко време се счита от която и да е юрисдикция за нищожно, невалидно или неприложимо, тогава то се третира като таксувано или намалено, само до степента, необходима за привеждането му в рамките на законите на тази юрисдикция и за предотвратяване на недействителността му и е обвързващо в тази таксувана или намалена форма. При спазване на това всяка разпоредба се тълкува като отделима и по никакъв начин не засяга никое друго от тези условия.

12. Без отказ
Никакъв отказ от нас, при упражняване на което и да е право, власт или разпоредба по този договор, няма да действа като отказ от всяко друго право или от същото това право в бъдеще; нито забавяне в упражняването на каквото и да е правомощие или право не може да се тълкува като отказ.

13. Разрешаване на спорове
В случай на спор, произтичащ от или във връзка с тези условия или договор между вас и нас, тогава вие се съгласявате да се опитате да разрешите спора, като се ангажирате добросъвестно с нас в процес на медиация преди започване на арбитраж или съдебен процес.

14. Форсмажорни обстоятелства
Ние не носим отговорност за каквото и да е нарушение на нашите задължения, произтичащо от причини извън нашия разумен контрол, включително стачки на нашите собствени служители.

15. Приложимо право
Този договор се урежда и изгражда в съответствие със законодателството на България. Настоящото споразумение не се урежда от Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки, чието прилагане е изрично изключено.

Публикуване/Дата на влизане в сила: 01.08.20
Упълномощен от: Тодин Тодинов – главен изпълнителен директор
САЩ и чуждестранни патенти в очакване. АИРИУС.® Всички материали, издадени от или произхождащи от "Айриус България" ООД са ©с авторски права "Еъриус България" ООД